top of page

ประวัติและความเป็นมา

แผนและการมองเห็น

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาอุสาหกรรมด้วย

งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ

ประชุมระดมสมอง
หมอกเหนือตึกระฟ้า

ประวัติองค์กร

           บริษัท อีโวลูชั่น โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาโซลูชั่น เพื่อสนับสนุนงา ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และอุปกรณ์สแกนบาร์โค้ดครบวงจร อาทิเช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Label Printer) , เครื่องพิมพ์แบบพกพา (portable printer), อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile Computer) รวมไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนระบบงานพิมพ์ เป็นต้น

          โดยปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงยังได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น โครงการงานจดหน่วยแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ โครงการงานงดจ่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ทำให้เชื่อมั่นได้ถึงประสบการณ์ และความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สถานที่ตั้ง

  • พัฒนาองค์กรโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมเพื่อโอกาส ในการเติบโตทางธุรกิจ

  • สนับสนุนงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

  • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถโดยให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

  • ให้ความตระหนักโดยคำนึงถึงความสำคัญต่อสังคมสังคมและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์มือถือ
สำนักงานใหญ่

89/128 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 02-096-3988

สำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร

104 ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร 02 334-0197

Contact
bottom of page